O MNIE

Definicje

1. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu Usług lub Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3. Operator Płatności – podmiot obsługujący system umożliwiający dokonywanie płatności elektronicznych. Szczegółowe dane dotyczące Operatorów Płatności oraz zasad dokonywania płatności znajdują się w zakładce “Regulamin płatności elektronicznych”.

4. Regulamin – niniejszy dokument.

5. Sklep Internetowy – prowadzona przez Sprzedawcę, na zasadach określonych w Regulaminie, platforma on-line, na której Sprzedawca prowadzi działania informacyjne i marketingowe, o charakterze otwartym, dostępna w domenie www.crodk.pl

6. Sprzedawca – Dominik Kicka, Centrum Rozwoju Osobistego, NIP:8992968937, Japońska 2c/21, 52-113 Wrocław

7. Towary – rzeczy znajdująca się w ofercie Sprzedawcy w Sklepie Internetowym.

8. Umowa – umowa zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług lub sprzedaż Towarów.

9. Usługi – usługi znajdująca się w ofercie Sprzedawcy w Sklepie Internetowym.

10.Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, korzystająca z Usług.

 

Postanowienia ogólne

1. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptacji.

2. Usługa może zostać zrealizowania na rzecz Klienta lub innego wskazanego przez niego Użytkownika.

3. Upoważnienie osoby trzeciej (Użytkownika) do skorzystania z Usługi jest możliwe wyłącznie w sytuacji gdy osoba ta godzi się na skorzystanie z Usługi, akceptuje Regulamin i warunki Umowy. W razie upoważnienia osoby trzeciej do skorzystania z Usługi uprawnienia i obowiązki Klienta przewidziane w Regulaminie odnoszą się także do Użytkownika, w szczególności w zakresie kontaktu ze Sprzedawcą, ustalania terminów i miejsca treningów personalnych, zasadach zachowania w trakcie treningów.

4. Klient, o którym mowa w ust. 2 ponosi odpowiedzialność za działania Użytkownika, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Sprzedawcy i osób trzecich.

5. W imieniu Klientów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, ale mogącymi we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania Umowę zawrzeć może osoba, która posiada stosowne umocowanie.

6. Klient może dokonać zakupu Usługi lub Towaru dokonując Rejestracji lub bez Rejestracji.

7. Klient może dokonać zakupu Usługi wymagającej Płatności cyklicznej wyłącznie dokonując Rejestracji.

8. Rejestracja jest bezpłatna dla wszystkich Klientów.

9. Klienci dokonują Rejestracji za pomocą odpowiedniego formularza rejestracyjnego poprzez podanie wyszczególnionych w nim danych.

10.Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji.

11.Klient uzyskuje dostęp do Konta w Sklepie Internetowym po podaniu loginu lub adresu e-mail oraz hasła (Logowanie).

12.Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Klienta do działania w jego imieniu.

13.Klienci dokonują zakupu bez Rejestracji poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego zawierającego dane niezbędne do realizacji Umowy.

14.W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedawca nie ma obowiązku realizowania zamówienia.

 

 

Ceny i płatności

1. Zakup Usług i Towarów następuje według cen przewidzianych wskazanych w Sklepie Internetowym w momencie składania zamówienia przez Klienta.

2. Ceny Usług i Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym:

a) stanowią ceny brutto, obejmujące podatek VAT;

b) podawane są w złotych polskich l;

c) nie zawierają kosztów dostawy (w przypadku dostawy Towarów). Koszty dostawy Towarów ponosi Klient w wysokości wskazanej odrębnie w Sklepie Internetowym w zależności od wyboru wariantu dostawy przez Klienta.

3. Klient dokonuje płatności poprzez dokonanie przelewu elektronicznego za pośrednictwem Operatora Płatności.

4. Za zakupiony Towar Klient dokonuje płatności z góry, w chwili dokonywania zamówienia.

5. Za zakupioną Usługę Klient dokonuje płatności z góry, na zasadach wskazanych w specyfikacji Usługi wskazanej w Sklepie Internetowym.

6. Jeżeli ze specyfikacji Usługi wskazanej w Sklepie Internetowym wynika, że płatność za Usługę odbywa się na zasadach Płatności cyklicznej, Klient dokonuje Płatności cyklicznej z góry, w pierwszym dniu danego  Okresu Rozliczeniowego.

7. Klient dokonując zakupu Usługi, o której mowa w ust. 6  powyżej, wyraża zgodę na dokonywanie Płatności cyklicznej według zasad określonych w Regulaminie oraz regulaminie płatności cyklicznych.

8. Anulowanie Płatności cyklicznej przez Klienta w trakcie trwania Umowy nie oznacza rozwiązania Umowy i nie powoduje wstrzymania naliczania należności za Usługi.

 

Zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia na określoną Usługę lub Towar, Klient wybiera opcję „Dodaj do koszyka” lub „Kup” w Sklepie Internetowym. Następnie przechodząc do koszyka Klient wybiera opcję „Kupuję i płacę”.

2. Po przekazaniu Sprzedawcy zamówienia Klient zostaje przekierowany na bezpieczną stronę internetową Operatora Płatności, na której uiszcza opłatę za dany rodzaj Usługi lub Towaru, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie, regulaminie płatności cyklicznej i cennikiem dostępnym w Sklepie Internetowym.

3. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za wybrane Usługi lub Towary, Sprzedawca potwierdza niezwłocznie Klientowi fakt otrzymania zamówienia.

4. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę płatności (lub pierwszej płatności w przypadku płatności powtarzalnych) dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

5. Umowa zostaje zawarta na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz w specyfikacji Usługi wskazanej w Sklepie Internetowym. W razie wystąpienia niezgodności pomiędzy Regulaminem i specyfikacją w Sklepie Internetowym zastosowanie w tym zakresie ma specyfikacja.

6. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

 

Korzystanie z usług i towarów

1. Sprzedawca i Klient ustalają konkretne terminy i miejsca korzystania przez Użytkownika z Usług, które wymagają spotkania osobistego (np. trening personalny). Spotkania osobiste mogą odbywać się na terenie Wrocławia w cały tydzień w godzinach od 8:00 do 21:00.

2. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w celu realizacji Usługi nie wymagającej osobistego spotkania mailowo na adres kontakt@crodk.pl

3. Użytkownik może bezpłatnie anulować ustalony termin spotkania osobistego w celu realizacji Usługi z wyprzedzeniem 24 godzin przed wybranym terminem. Anulowanie terminu następuję drogą telefoniczną.

4. W przypadku dwukrotnego odwołania spotkania w celu realizacji Usługi, Sprzedawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy w trybie określonym w § 6 ust. 3 Regulaminu.

5. Odwołanie spotkania w celu realizacji Usługi niezgodnie z ust. 3 powyżej, skutkuje uznaniem, że spotkanie w celu realizacji Usługi zostało przeprowadzone. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu zapłaconej za Usługę kwoty.

6. Użytkownik ma obowiązek poinformować Sprzedawcę przed realizacją Usługi o jakichkolwiek przeciwwskazaniach zdrowotnych. W odniesieniu do Usług stanowiących treningi personalne lub konsultacje treningowe w szczególności o przebytych chorobach, urazach, kontuzjach.

 

Realizacja

1. Wysyłka zamówionych Towarów następuje w terminie 14 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy.

2. Sprzedawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku uporczywego naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz w przypadku, gdy Użytkownik narusza powszechnie przyjęte normy zachowania i obyczaje.

3. W razie czasowego braku możliwości świadczenia Usług przez Sprzedawcę (np. z przyczyn zdrowotnych, wyjazdu, nieprzewidywalnych zdarzeń losowych), Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta drogą mailową. Jednocześnie Sprzedawca poinformuje o przyczynie braku możliwości świadczenia Usług oraz o czasie jego trwania. W takim przypadku Umowa zostaje przedłużona odpowiednio o ww. czas braku możliwości świadczenia Usług przez Sprzedawcę.

4. Klient ma prawo do wypowiedzenia lub zawieszenia wykonywania Umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia / zawiadomienia w przypadku:

a) stwierdzenia przez lekarza przeciwskazań  zdrowotnych do kontynuowania korzystania z Usługi;

b) innych niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania Umowy zdarzeń losowych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających Klientowi dalsze korzystanie z Usług.

5. W celu skuteczności wypowiedzenia lub zawieszenia korzystania z Usług, o których mowa w ust. 5 powyżej Klient zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego zaistnienie przyczyn wskazanych w ust. 5 powyżej (o ile ze względu na specyfikę zaistniałej

sytuacji przedstawienie takiego dokumentu jest możliwe np. zaświadczenie lekarskie, kopia dokumentów delegacji do pracy za granicę itp.).

6. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub zawieszeniu wykonywania Umowy powinno zostać przesłane, pod rygorem nieważności, drogą mailową:

a) Klient na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@crodk.pl

 b) Sprzedawca na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu zamówienia.

7. Oświadczenie Klienta o wypowiedzeniu lub zawieszeniu wykonywania Umowy powinno jasno wskazywać, czy jego celem jest wypowiedzenie czy też zawieszenie Umowy oraz powinno zawierać opis sytuacji będącej podstawą jego złożenia. Dodatkowo oświadczenie o zawieszeniu wykonywania Umowy powinno wskazywać czas zawieszenia uzasadniony okolicznościami danego przypadku.

8. Wszelkie oświadczenia woli kierowane na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres e- mailowy, uważa się za skutecznie doręczone. W przypadku zmiany adresu emailowego w trakcie trwania Usługi, Klient zobowiązany jest do jego wskazania, w przeciwnym razie ostatnio podany adres uznaje się za prawidłowy.

9. Niezależnie od przypadków wskazanych w niniejszym paragrafie, strony Umowy mogą w każdym czasie zgodnie postanowić o jej rozwiązaniu lub zawieszeniu wykonywania.

 

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące zamówionych Towarów/Usług powinny być zgłoszone Sprzedawcy drogą e-mailową na adres: kontakt@crodk.pl

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć swój adres e-mail oraz dokładnie opisać zaistniały problem.

3. Klient powinien zgłosić reklamację Usługi niezwłocznie po stwierdzeniu wady.

4. Sprzedawca nie później niż w terminie 30 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na zgłoszenie żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej Klienta, podanej w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. Zgłoszenie reklamacyjne uznaje się za przyjęte przez Sprzedawcę, jeżeli odpowiedź na reklamację nie nastąpi w terminie zastrzeżonym w ust. 3.

6. W stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczy jest wyłączona. 

 

Odstąpienie od umowy

1. Klient, będący konsumentem, może odstąpić od zawartej Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem listem poleconym na adres: Japońska 2c, 52-113 Wrocław, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@crodk.pl 

2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Klient może skorzystać z [wzoru formularza odstąpienia od umowy].

3. W razie skutecznego skorzystania z prawa określonego  w ust. 1, Umowa uważana jest za niezawartą, a strony zwracają sobie wzajemnie wszystko co świadczyły.

4. Prawo do odstąpienia przez Klienta od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje, w sytuacji gdy:

a) zamówiona Usługa została wykonania przez Sprzedawcę (zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta);

b) zamawiane treści cyfrowe nie są zapisane na nośniku materialnym, a dostarczane są Klientowi jedynie w formie elektronicznej za jego zgodą (zgodnie z Regulaminem) przed upływem 14 dniowego terminu odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta).

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności Klientowi w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot należności zostanie dokonany za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy zwrot należności nie nastąpi lub nastąpi z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu lub z winy Operatora Płatności.

 

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Klientów lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Sklep Internetowy.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

3. Klient zobowiązany jest śledzić na bieżąco ewentualne zmiany w Regulaminie.

4. Wszelkie spory mogą być rozstrzygane w drodze polubownej przed polubownym sądem konsumenckim lub przez właściwy miejscowo według zasad ogólnych